Tel. 42 632 64 18

KURS KIEROWCÓW

WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

WSZYSTKICH RODZAJÓW, TYPÓW, ODMIAN I POSTACI 

 w tym widłowych 

 i szkoleniem na uprawnienia do wymiany butli gazowych

oraz tylko u nas i u niektórych firm wyspecjalizowanych

wózków podnośnikowych

z egzaminem urzędowym na uprawnienia II WJO lub I WJO

1. Kurs obejmuje:

 • wszystkie rodzaje wózków (elektryczne, akumulatorowe, spalinowe niskoprężne, wysokoprężne i gazowe),

 • typy wózków:

 •  naładowane

 •  unoszące (w tym widłowe) 

 •  podnośnikowe 

 •  ciągnikowe

 •  specjalne

 • oraz wszystkie postacie wózków (w tym prowadzone, podestowe, z fotelem dla kierowcy) 

2A. Kursy obsługi wózków organizowane wg przepisów:

 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U .Nr 70 poz.65 - z późn. zm.).

 

 

CSK Doctus organizuje te kursy według programów opracowanych przez Akademię UDT, oznaczonych dla naszej firmy kolejnymi numerami rejestru: 09/12/2015/W-S; 10/12/2015/W-U; 12/12/2015BG; 17/12/2015/W-P

 Uwaga: kursy obsługi wózków organizowane przez podmioty, które nie posiadają stosownych programów Akademii UDT, albo kursy prowadzone przez wykładowców lub instruktorów, którzy nie posiadają kwalifikacji wymaganych
w tych programach, albo kursy organizowane z pominięciem zajęć teoretycznych, lub części zajęć - są nielegalne
i w razie kontroli lub wypadku mogą być zakwestionowane przez organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy.

 

Osoby, które ukończą ww. kursy z wynikiem pozytywnym uzyskują:

pkt. 1

Zaświadczenie ukończenia szkolenia w zakresie obsługi wózków jezdniowych zrealizowanego wg programu Akademii UDT, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186 z dnia 17 lutego 2012 r.), które jest ważne w każdym zakładzie pracy, po otrzymaniu od pracodawcy dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.

 

pkt. 2

Dokument imiennego zezwolenia (ze zdjęciem) do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym  wystawiony przez pracodawcę, na podstawie zaświadczenia, o którym w pkt. 1 - ważny wyłącznie na terenie zakładu pracy tego pracodawcy, który wystawił zezwolenie.

Uwaga: zaświadczenia, o których mowa w punkcie w pkt.1.wystawione przez podmioty, które nie spełniają wymagań Ustawy o systemie oświaty (np. nie posiadają wpisu do rejestru placówek oświatowych) są nielegalne.

Przypominamy, że Centrum Szkolenia Kursowego DOCTUS jest placówką systemu oświatowego, posiada REGON OŚWIATOWY nr: 101489804 oraz wpis do rejestru placówek oświatowych:
Prezydent Miasta Łodzi ED.VII.4320-20 pn.2004.

Osoby, które ukończyły kursy obsługi wózków podnośnikowych organizowane według ww. przepisów, mogą dodatkowo poddać się egzaminowi, o którym mowa poniżej w pkt. 2.B i uzyskać uprawnienia dozorowe.

 

2B. Kursy obsługi wózków organizowane wg przepisów:

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z późn. zm.)

Kursy te dotyczą wyłącznie obsługi wózków podnośnikowych oraz są prowadzone w celu przygotowania uczestników do egzaminu III WJO, II WJO lub I WJO przed komisją powołaną przez organ jednostki dozoru technicznego.

Egzaminy te w porozumieniu z Urzędem Dozoru Technicznego w Łodzi organizujemy na terenie naszego ośrodka na zakończenie każdego z ww. szkoleń.

Osoby, które złożą ww. egzamin z wynikiem pozytywnym uzyskują zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ Urzędu Dozoru Technicznego, ważne w całym kraju oraz w państwach UE na czas nieoznaczony.

3. Cennik kursów otwartych (dla pojedyńczych osób):

 • Obsługa wózków unoszących (do 30 cm nad podłoże) - 13h:150 zł od osoby

 • Obsługa wózków podnośnikowych (330 cm i więcej nad podłoże) w tym:

  • obsługa wózków podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych
   - 42 h: 350 zł od osoby

  • obsługa innych wózków podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych
   - 59 h: 430 zł od osoby

 • Szkolenie w zakresie bezpiecznej wymiany butli w wózkach zasilanych paliwem gazowym - 8 h: 80 zł od osoby.

Uprawnienia obsługi wyższego stopnia obejmują uprawnienia obsługi niższego stopnia lub niższych stopni. 

Uwaga tylko u nas: na życzenie absolwentów kursu obsługi wózków podnośnikowych organizujemy na zakończenie każdego szkolenia egzamin dozorowy przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Łodzi na uprawnienia dozorowe III WJO lub II WJO, ważne na czas nieokreślony w całym kraju oraz w państwach Unii.
Cena egzaminu dozorowego wynosi 152 zł od osoby
.

Ceny kursów zamkniętych na terenie Zleceniodawcy.

 • Kursy zamknięte organizujemy na terenie Zleceniodawcy dla minimum 7 osób lub w cenie minimum za 7 osób.
 • Ceny kursów zamkniętych dla wszystkich kategorii są obniżone o 30 % w stosunku do cen kursów otwartych.

4. Terminy szkoleń:

a) pracodawca może wykupić cały kurs (cena minimum jak za 7 osób), wówczas zajęcia oraz egzaminy końcowe, w tym państwowe, będą prowadzone na terenie firmy zleceniodawcy lub
w innym wskazanym przez niego w miejscu, w terminach i godzinach uzgodnionych wg. potrzeb zakładu pracy. 

b) przyjmujemy również zgłoszenia jednej lub kilku osób na szkolenia zbiorcze w naszym Ośrodku Szkoleniowym w Łodzi, przy ul. A. Struga 26, Terminy wg. kolejności zgłoszeń.

W trakcie zajęć organizacyjnych uczestnicy otrzymują szczegółowy harmonogram szkolenia.

 

5. Metodyka szkoleń:

CSK Doctus stosuje andragogiczne metody dydaktyczne, co powoduje, że zajęcia są interesujące, autentycznie przydatne w codziennej pracy zawodowej oraz zapewniające najwyższą „zdawalność” na egzaminach końcowych. Do najczęściej używanych przez DOCTUSA metod dydaktycznych należą:

 • metody podające w tym: wykład analityczny, wykład problemowy, wykład praksyjny;

 • metody poszukujące w tym: konsultacje, retrospekcja;

 • metody mieszane w tym: instruktaż stanowiskowy, ekspozycja, pokaz, obserwacja;

 • metody aktywizujące w tym: inscenizacja, metoda przypadku.

Uczestnikom zapewniamy możliwość korzystania z podręczników oraz prezentacji multimedialnych, w tym licznych ilustracji, wykresów i schematów. Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, z których będzie mógł przygotować sie do egzaminu, jak również posiadać je do późniejszego wykorzystania w praktyce.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

Karta zgłoszeniowa