Tel. 42 632 64 18

KURS KIEROWCÓW

WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

WSZYSTKICH RODZAJÓW, TYPÓW, ODMIAN I POSTACI 

 w tym widłowych 

 i szkoleniem na uprawnienia do wymiany butli gazowych

oraz tylko u nas i u niektórych firm wyspecjalizowanych

wózków podnośnikowych

z egzaminem urzędowym na uprawnienia II WJO lub I WJO

1. Kurs obejmuje:

 • wszystkie rodzaje wózków (elektryczne, akumulatorowe, spalinowe niskoprężne, wysokoprężne i gazowe),

 • typy wózków:

 •  naładowane

 •  unoszące (w tym widłowe) 

 •  podnośnikowe 

 •  ciągnikowe

 •  specjalne

 • oraz wszystkie postacie wózków (w tym prowadzone, podestowe, z fotelem dla kierowcy) 

2. Uprawnienia do prowadzenie ww kursów i egzaminów:

 

Organizacja kursów w zakresie obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym

 

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 70. Nr 70 poz. 650 z późn. zm.) CSK Doctus realizuje szkolenia dla kierowców wózków według programu opracowanego przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki i oznaczonego numerem 10/IV/99. Zajęcia na kursach prowadzą osoby posiadające wymagane w tym programie kwalifikacje i certyfikaty ODK Ministerstwa Gospodarki, w tym dla wykładowców oraz dla instruktorów nauki jazdy.

Program ODK MG (od 1 stycznia 2011 r. Akademii UDT), obejmuje 44 godziny zajęć teoretycznych,
co najmniej 15 godzin zajęć praktycznych (jazda i manewrowanie osprzętem wózków) oraz fakultatywnie
8 godzin w zakresie bezpiecznej wymiany butli z gazem.

Uwaga: kursy organizowane przez podmioty, które nie posiadają licencji programowej ODK MG (od 1 stycznia 2011 r. Akademii UDT), albo przez nieuprawnionych wykładowców lub instruktorów, albo w skróconym wymiarze programowym, lub z pominięciem zajęć teoretycznych - są nielegalne i w razie kontroli lub wypadku mogą być zakwestionowane przez organy nadzoru państwowego.

 

Organizacja szkoleń w zakresie obsługi wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem poodnoszenia

Szkolenie te mają na celu przygotowanie uczestników do egzaminu II WJO lub I WJO przed komisją powołaną przez organ jednostki dozoru technicznego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z późn. zm.)

Egzaminy na zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem poodnoszenia organizujemy w porozumieniu z Inspektoratem Urzędu Dozoru Technicznego w Łodzi.

3. Dokumenty ukończenia kursów wydawane absolwentom

Dla absolwentów kursów kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym

 1. Zaświadczenie ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych
  z napędem silnikowym
  wg programu opracowanego przez ODK MG. Zaświadczenie wydajemy na blankietach wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz. 186),

 2. Imienne zezwolenie ze zdjęciem do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym, wystawione przez pracodawcę na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w punkcie „a” ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy, który wystawił zezwolenie.

 3. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i wymiany butli
  z gazem na blankietach wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki
  z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz. 186).
   

Dla uczestników szkoleń w zakresie obsługi wózków podnośnikowych
z mechanicznym napędem podnoszenia

Zaświadczenie kwalifikacyjne II WJO lub I WJO wystawione przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, uprawniające do obsługi wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem poodnoszenia,
ważne na czas nieoznaczony na terenie całego kraju.

Uwaga: zaświadczenia wydawane przez podmioty nieuprawnione, albo inne niż wynika z przepisów prawa są nielegalne.

4. Terminy szkoleń:

a) pracodawca może wykupić cały kurs (cena minimum jak za 10 osób), wówczas zajęcia oraz egzaminy końcowe, w tym państwowe, będą prowadzone na terenie firmy zleceniodawcy lub
w innym wskazanym przez niego w miejscu, w terminach i godzinach uzgodnionych wg. potrzeb zakładu pracy. 

b) przyjmujemy również zgłoszenia jednej lub kilku osób na szkolenia zbiorcze w naszym Ośrodku Szkoleniowym w Łodzi, przy ul. A. Struga 26, organizowane w terminach
do wyboru:
 2015 r. - 21.IX; 09.XI; 07.XII; 2016 r. - 11.I; 02.III; 01.VI;

W trakcie zajęć organizacyjnych uczestnicy otrzymują szczegółowy harmonogram szkolenia.

 

5. Metodyka szkoleń:

CSK Doctus stosuje andragogiczne metody dydaktyczne, co powoduje, że zajęcia są interesujące, autentycznie przydatne w codziennej pracy zawodowej oraz zapewniające najwyższą „zdawalność” na egzaminach końcowych. Do najczęściej używanych przez DOCTUSA metod dydaktycznych należą:

 • metody podające w tym: wykład analityczny, wykład problemowy, wykład praksyjny;

 • metody poszukujące w tym: konsultacje, retrospekcja;

 • metody mieszane w tym: instruktaż stanowiskowy, ekspozycja, pokaz, obserwacja;

 • metody aktywizujące w tym: inscenizacja, metoda przypadku.

Uczestnikom zapewniamy możliwość korzystania z podręczników oraz materiałów szkoleniowych, w tym licznych wykresów, schematów i prezentacji multimedialnych.

UWAGA:

Kursy obsługi wózków prowadzone:

·        przez podmioty, które nie posiadają licencji programowej ODK MG (od 1 stycznia 2011 r. Akademii UDT), albo w skróconym wymiarze programowym, albo
z pominięciem zajęć teoretycznych

·        przez wykładowców i instruktorów , którzy nie posiadają właściwych kwalifikacji stwierdzonych np. certyfikatem ODK MG (od 1 stycznia 2011 r. Akademii UDT)

·        przez podmioty, które wydają zaświadczenia inne niż wynika z przepisów prawa.

są nielegalne i w razie kontroli lub wypadku mogą być zakwestionowane przez organy nadzoru państwowego !

(patrz: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych napędem silnikowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 70, poz. 650)

 Cennik dla pojedyńczych osób:

 • Kierowca wózków unoszących: (30 cm nad podłoże - 200 zł od osoby)

 • Kierowca wózków podnośnikowych: (330 cm nad podłoże - 350 zł od osoby + ewentualnie 152 zł za egzamin urzędowy II WJO)

 • Kierowca wszystkich typów wózków: unoszące, podnośnikowe, naładowane, ciągnikowe i specjalne: (430 zł od osoby + ewentualnie 152 zł za egzamin urzędowy II WJO)

 • Uprawnienia do wymiany butli z gazem przy wózkach spalinowych (80 zł od osoby)

Uwaga: można wykupić dowolny zakres kursu, jednak ukończenie szkolenia w zakresie obsługi wózków widłowych, jakie są oferowane na rynku, umożliwia zatrudnienie uczestników jedynie na wózkach unoszących z możliwością podniesienia wideł do 30 cm nad podłoże.

 Po ukończeniu kursu w szerszym zakresie uczestnicy mogą legalnie pracować na wszystkich wózkach, nie tylko widłowych, w tym na wózkach podnośnikowych z możliwością podniesienia wideł  powyżej 330 cm nad podłoże.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

Karta zgłoszeniowa